Nyheter

BRF Röda Ugglan

Nytt på Mittvägen

2020-09-28


Sidan "Byggprojekt" är uppdaterad.


___________________________________________________________________________________________________


2020-09-15


ANGÅENDE AVSTÄNGNING AV VATTEN!


På grund av arbete med avlopp kommer vattnet att tillfälligt stängas av Torsdagen den 17/9 mellan 09:00 och 14:00.


Under denna tid, SPOLA EJ HELLER I AVLOPPEN!!!!


OBS! Vattnet kan utan förvarning kopplas på igen och det är av yttersta vikt att man inte lämnar kranar eller duschblandare i öppet läge. Detta kanorsaka omfattande vattenskador när vattnet kopplas på igen.


Vid frågor, vänligen kontakta ansvarig projektledare, 

Nils Rapp, 0760-185 185.


Lappar är även uppsatta i samtliga huvudingångar.


Styrelsen kommer skicka ut ett mail när allt är åter i bruk igen.


Med vänlig hälsning


styrelsen brf Röda ugglan samt Alexander VVS Teknik AB


___________________________________________________________________________________________________


2020-09-10


Återvinningsrummet

Sopkärlen i det återvinningsrum som föreningens medlemmar får utnyttja i garagebyggnaden är ofta överfulla. Vi vill uppmana alla medlemmar - för allas trevnad - att vika ihop förpackningar som slängs.


Det är ej tillåtet att lämna annat typ av avfall än det som de olika återvinningskärlen avser. Det förekommer tyvärr ofta att grovavfall, el-avfall m.m. lämnas på golvet. Då denna typ av avfall ej tas om hand av det företag som tömmer kärlen får ofta enskilda medlemmar som känner ansvar för återvinningsrummet köra bort avfallet till Stockby returpapper, vilket inte är hållbart i längden.


Grovavfall ska alltså lämnas till Stockby eller annan anläggning, och ej i återvinningsrummet.


Stockby: https://www.sorab.se/hushall/vara-anlaggningar/stockby-returpark-lidingo


___________________________________________________________________________________________________


2020-03-26


Sidan "Garageprojekt" är uppdaterad.


___________________________________________________________________________________________________2020-03-10


KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

 

Härmed kallas medlemmarna i BRF Röda Ugglan till extra föreningsstämma.


Tid:              Tisdagen den 24 mars 2020, kl. 18.30


Plats:            Gemensamhetslokalen i valvet

 

På föreningens hemsida, www.rodaugglan.se, kommer löpande information gällande konvertering av lokaler finnas. Bygglovet finns även på hemsidan.


DAGORDNING: I enlighet med föreningens stadgar


 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
 4. Val av ordförande vid stämman
 5. Anmälan av ordförandes val av sekreterare vid stämman
 6. Val av justeringsmän
 7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 8. Föredragning av styrelsen avseende förslag om försäljning och konvertering av lokaler till bostäder.
 9. Beslutspunkt: Att stämman godkänner ändring av andelstal
 10. Övriga ärenden

 

Bilaga 1, Nya andelstal
Bilaga 2, Styrelsens beskrivning av konverteringsprojektet

 

Styrelsen förväntar sig att respektive bostadsrättshavare deltar på stämman samt känner sitt ansvar för att föreningen skall kunna upprätthålla en god boendemiljö och en god boendeekonomi. Har ni inte möjlighet att delta kan ni lämna fullmakt.

 

Lidingö 10 mars 2020


Styrelsen för bostadsrättsföreningen Röda ugglan


___________________________________________________________________________________________________

 

2020-02-11


KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

 

Härmed kallas medlemmarna i BRF Röda Ugglan till ordinarie föreningsstämma.


Tid:           Måndagen den 2 mars 2020, kl. 19.00


Plats:        Gemensamhetslokalen i valvet


Styrelsen meddelar att årsredovisning, kassaflödesanalys samt motioner sänds via epost. Revisionsberättelse skickas ut separat. Medlemmar som inte erhållit dessa
handlingar ombedes att kontakta styrelsen. Årsredovisning 2019 läggs även på
föreningens hemsida, www.rodaugglan.se.


 

DAGORDNING: I enlighet med föreningens stadgar

 • Stämmans öppnande

 • Godkännande av dagordningen

 • Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar

 • Val av ordförande vid stämman

 • Anmälan av ordförandes val av sekreterare vid stämman

 • Val av justeringsmän

 • Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

 • Föredragning av styrelsens årsredovisning

 • Föredragning av revisionsberättelsen

 • Fastställande av resultat- och balansräkningen

 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 • Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust

 • Fråga om arvoden

 • Val av styrelseledamöter och suppleanter

 • Val av revisor och suppleant

 • Val av valberedning

 • Övriga ärenden


 • Föredragning av styrelsen avseende förslag om försäljning och konvertering av lokaler till bostäder.


 • Beslutspunkt: Att stämman ger styrelsen mandat att sälja och konvertera lokaler till bostäder


 • Beslutspunkt: Att stämman godkänner ändring av andelstal

Efter stämman kommer det att finnas tid för övriga frågor.


Styrelsen förväntar sig att respektive bostadsrättshavare deltar på stämman samt känner sitt
ansvar för att föreningen skall kunna upprätthålla en god boendemiljö och en god
boendeekonomi. Har ni inte möjlighet att delta kan ni lämna fullmakt.


Lidingö i februari 2020


MVH


Styrelsen


___________________________________________________________________________________________________


2019-04-03


Sandupptagning

Tisdagen den 9 april, 07.00 - 17.00.

Upptagning av sanden/gruset på vägar och gångvägar kommer att äga rum enligt ovan. Det innebär Gavelvägen, Granitvägen, Mittvägen samt gångvägar däremellan är berörda.

Ytorna (parkeringsplatserna) bör vara tomma på bilar för att få ett så gott resultat som möjligt. Parkera därför bilen på annan plats under denna dag.

Vid upptagningen används bl.a. lövblås för att få upp sand/grus från an-gränsande ytor till gångstråken. Vatten används för att eliminera så mycket damm som möjligt men det kan tyvärr aldrig bli 100%. Det är även en avvägning hur mycket vatten som ska till eftersom om man lägger på för mycket vatten får man inte upp så mycket sand som önskvärt.

Vi ber er beakta ovanstående vid eventuell fönsterputsning och rengöring.


___________________________________________________________________________________________________

 

2019-03-25


Förtydligande om föreningens försäkring

Brf Röda Ugglan har en fastighetsförsäkring som täcker den gemensamägda fastigheten. Föreningen har inget bostadsrättstillägg kopplat till fastighetsförsäkringen. Det är därför mycket viktigt att samtliga medlemmar har bostadsrättsförsäkring som ett tillägg i sin hemförsäkring. 

Hälsningar

Styrelsen


___________________________________________________________________________________________________


2019-02-18


Den 10 april är det dags för Brf Röda ugglans årsstämma. Vi ses kl 18 vid valvet och inleder med en timmes demonstration/övning med brandkåren. Därefter startar stämman kl 19.


Kallelse kommer längre fram.


Hälsningar


Styrelsen


___________________________________________________________________________________________________


2019-02-18


Soprummet i garaget

Vi ber alla medlemmar som använder sig av källsorteringen i garaget att vika isär / platta till de papperskartonger och wellpappkartonger som lämnas. På så vis får det plats mer och vi håller kostnaderna för sophämtning nere.


Vad gäller plastförpackningar rekommenderar vi att man tömmer skräpet ner i kärlen, istället för att slänga i en fylld påse (vilket tar mycket utrymme). 


Tänk även på att det finns två olika kärl för glasflaskor (färgade respektive ofärgade).


Med vänlig hälsning


Styrelsen 


___________________________________________________________________________________________________


2018-05-15

Samfälligheten Stensötan, som vi gemensamt äger med övriga föreningar i området och som förvaltar vår utomhusmiljö, har beslutat om 2 arbetskvällar, den 22/5 klockan 18.00 och den 4/6 klockan 18.00. Bra om så många som möjligt ställer upp. Orsaken är att staket mm behöver repareras och gemensam utrustning fräschas upp. Material finns tillgängligt dessa kvällar, bara arbetskraften saknas. Arbetsledare kommer Stefan Malmkjell från Brf Berguven att vara. De som har möjlighet anmäler sig till honom och tilldelas uppgift. Kontakt malmkjell.stefan@gmail.com 


MVH


Styrelsen 


___________________________________________________________________________________________________


2018-05-08


Garagestädning kommer att utföras den 18 maj, 08.00--17.00. Bilar och övriga föremål måste då vara borta från garaget.

 

MVH


Styrelsen


___________________________________________________________________________________________________

 

2018-04-22


KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

 

Härmed kallas medlemmarna i BRF Röda Ugglan till ordinarie föreningsstämma.


Tid:           Onsdagen den 16 maj 2018, kl. 19.00


Plats:        Gemensamhetslokalen i valvet


Styrelsen meddelar att årsredovisning tillsammans med revisionsberättelse och kassaflödesanalys sänds via mejl.


 

DAGORDNING: I enlighet med föreningens stadgar

 • Stämmans öppnande

 • Godkännande av dagordningen

 • Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar

 • Val av ordförande vid stämman

 • Anmälan av ordförandes val av sekreterare vid stämman

 • Val av justeringsmän

 • Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

 • Föredragning av styrelsens årsredovisning

 • Föredragning av revisionsberättelsen

 • Fastställande av resultat- och balansräkningen

 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 • Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust

 • Fråga om arvoden

 • Val av styrelseledamöter och suppleanter

 • Val av revisor och suppleant

 • Val av valberedning

 • Övriga ärenden

 • Diverse information

Efter stämman kommer det att finnas tid för övriga frågor.


Styrelsen förväntar sig att respektive bostadsrättshavare:
-deltar i stämman
-känner sitt ansvar för att föreningen skall kunna upprätthålla en god boendemiljö och en god boendeekonomi.


Lidingö i april 2018


MVH


Styrelsen

___________________________________________________________________________________________________


2018-04-03


Källarstädning samt uppfräschning av cykelrummen


Nu börjar det bli vår i luften och cyklarna börjar användas flitigare. Styrelsen har beslutat att genomföra en grovstädning av hela källarplanet samt åtgärda cykelställen i cykelrummen den 3-4 maj varför dessa utrymmen behöver vara tomma på prylar så att vår städfirma och tekniske förvaltare har tillgång till utrymmena. Vi ber därför alla medlemmar att flytta cyklar, barnvagnar, pulkor mm från cykelrummen senast den 1 maj. Cyklar och annan utrustning som finns kvar i cykelrummen den 2 maj kommer att flyttas av WIAB och får kvitteras ut av respektive medlem i efterhand. Under denna vecka får cyklar och annan utrustning förvaras i lägenheten, i källarförråd eller i cykelställen utomhus. Styrelsen ber samtliga medlemmar att vara behjälpliga och respektera ovan nämnda datum.


Styrelsen vill också påminna om våra nya regler får parkering av MC/Moped. Av brandskyddsskäl får dessa inte parkeras mot fasaden. Möjlighet finns att hyra plats i garaget för 100:-/månad.


MVH


Styrelsen

_________________________________________________________________

Copyright© 2020 BRF Röda Ugglan. Alla rättigheter förbehållna.