Nyheter

BRF Röda Ugglan

Nytt på Mittvägen

2020-09-28


Sidan "Byggprojekt" är uppdaterad.


___________________________________________________________________________________________________


2020-09-15


ANGÅENDE AVSTÄNGNING AV VATTEN!


På grund av arbete med avlopp kommer vattnet att tillfälligt stängas av Torsdagen den 17/9 mellan 09:00 och 14:00.


Under denna tid, SPOLA EJ HELLER I AVLOPPEN!!!!


OBS! Vattnet kan utan förvarning kopplas på igen och det är av yttersta vikt att man inte lämnar kranar eller duschblandare i öppet läge. Detta kanorsaka omfattande vattenskador när vattnet kopplas på igen.


Vid frågor, vänligen kontakta ansvarig projektledare, 

Nils Rapp, 0760-185 185.


Lappar är även uppsatta i samtliga huvudingångar.


Styrelsen kommer skicka ut ett mail när allt är åter i bruk igen.


Med vänlig hälsning


styrelsen brf Röda ugglan samt Alexander VVS Teknik AB


___________________________________________________________________________________________________


2020-09-10


Återvinningsrummet

Sopkärlen i det återvinningsrum som föreningens medlemmar får utnyttja i garagebyggnaden är ofta överfulla. Vi vill uppmana alla medlemmar - för allas trevnad - att vika ihop förpackningar som slängs.


Det är ej tillåtet att lämna annat typ av avfall än det som de olika återvinningskärlen avser. Det förekommer tyvärr ofta att grovavfall, el-avfall m.m. lämnas på golvet. Då denna typ av avfall ej tas om hand av det företag som tömmer kärlen får ofta enskilda medlemmar som känner ansvar för återvinningsrummet köra bort avfallet till Stockby returpapper, vilket inte är hållbart i längden.


Grovavfall ska alltså lämnas till Stockby eller annan anläggning, och ej i återvinningsrummet.


Stockby: https://www.sorab.se/hushall/vara-anlaggningar/stockby-returpark-lidingo


___________________________________________________________________________________________________


2020-03-26


Sidan "Garageprojekt" är uppdaterad.


___________________________________________________________________________________________________2020-03-10


KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

 

Härmed kallas medlemmarna i BRF Röda Ugglan till extra föreningsstämma.


Tid:              Tisdagen den 24 mars 2020, kl. 18.30


Plats:            Gemensamhetslokalen i valvet

 

På föreningens hemsida, www.rodaugglan.se, kommer löpande information gällande konvertering av lokaler finnas. Bygglovet finns även på hemsidan.


DAGORDNING: I enlighet med föreningens stadgar


 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
 4. Val av ordförande vid stämman
 5. Anmälan av ordförandes val av sekreterare vid stämman
 6. Val av justeringsmän
 7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 8. Föredragning av styrelsen avseende förslag om försäljning och konvertering av lokaler till bostäder.
 9. Beslutspunkt: Att stämman godkänner ändring av andelstal
 10. Övriga ärenden

 

Bilaga 1, Nya andelstal
Bilaga 2, Styrelsens beskrivning av konverteringsprojektet

 

Styrelsen förväntar sig att respektive bostadsrättshavare deltar på stämman samt känner sitt ansvar för att föreningen skall kunna upprätthålla en god boendemiljö och en god boendeekonomi. Har ni inte möjlighet att delta kan ni lämna fullmakt.

 

Lidingö 10 mars 2020


Styrelsen för bostadsrättsföreningen Röda ugglan


___________________________________________________________________________________________________

 

2020-02-11


KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

 

Härmed kallas medlemmarna i BRF Röda Ugglan till ordinarie föreningsstämma.


Tid:           Måndagen den 2 mars 2020, kl. 19.00


Plats:        Gemensamhetslokalen i valvet


Styrelsen meddelar att årsredovisning, kassaflödesanalys samt motioner sänds via epost. Revisionsberättelse skickas ut separat. Medlemmar som inte erhållit dessa
handlingar ombedes att kontakta styrelsen. Årsredovisning 2019 läggs även på
föreningens hemsida, www.rodaugglan.se.


 

DAGORDNING: I enlighet med föreningens stadgar

 • Stämmans öppnande

 • Godkännande av dagordningen

 • Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar

 • Val av ordförande vid stämman

 • Anmälan av ordförandes val av sekreterare vid stämman

 • Val av justeringsmän

 • Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

 • Föredragning av styrelsens årsredovisning

 • Föredragning av revisionsberättelsen

 • Fastställande av resultat- och balansräkningen

 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 • Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust

 • Fråga om arvoden

 • Val av styrelseledamöter och suppleanter

 • Val av revisor och suppleant

 • Val av valberedning

 • Övriga ärenden


 • Föredragning av styrelsen avseende förslag om försäljning och konvertering av lokaler till bostäder.


 • Beslutspunkt: Att stämman ger styrelsen mandat att sälja och konvertera lokaler till bostäder


 • Beslutspunkt: Att stämman godkänner ändring av andelstal

Efter stämman kommer det att finnas tid för övriga frågor.


Styrelsen förväntar sig att respektive bostadsrättshavare deltar på stämman samt känner sitt
ansvar för att föreningen skall kunna upprätthålla en god boendemiljö och en god
boendeekonomi. Har ni inte möjlighet att delta kan ni lämna fullmakt.


Lidingö i februari 2020


MVH


Styrelsen


___________________________________________________________________________________________________