Nyheter

BRF Röda Ugglan

Nytt på Mittvägen

Informationsbrev till boenden i Brf Berguven och Brf Röda Ugglan

 


Det börjar dra ihop sig för produktionsstart av betongreparationer i parkeringshuset.  

Måndagen den 16e augusti kommer etablering av arbetsområde att påbörjas. Byggbodar kommer att ställas upp och förberedande arbeten med dragning av el och vatten kommer att utföras.

Reparationerna i parkeringshuset kommer att utföras etappvis. Etapp 1 innebär att bilar parkerade på plan 3 och plan 2 längs med västra långsidan (se separata ritningar) ska flyttas till tillfälliga parkeringsplatser utanför parkeringshuset tills betongreparationer i den etappen färdigställs. Mer information om vilka exakta parkeringsplatser som ska flyttas och vart de ska flyttas kommer att meddelas i samband med etableringsveckan måndagen den 16e augusti.

Tidplanen för åtgärderna i parkeringshuset är mycket beroende av att bilarna som står i parkeringshuset evakueras i tid och enligt plan. Om bilar står kvar i parkeringshuset när arbeten förväntas påbörjas så medför det ett stopp i produktionen vilket gör att det kommer att ta längre tid att slutföra projektet.

Vi återkommer med mer information tisdag 17e augusti.

 

Tills dess önskar vi från COWI Projektbyrån er alla en riktigt härlig sommar!

 

Hälsningar,

COWI Projektbyrån

Helena Shamoun, Produktionsledare, 073-303 23 29

Anders Lindeborg, Projektledare, 076-831 8666


Informationsbrev


Etapp 1 - Evakuering bilar


Tillfälliga p-platser Stenstötan


____________________________________________________________________________________________________


2021-05-17

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

 

Härmed kallas medlemmarna i BRF Röda Ugglan till ordinarie föreningsstämma.


Tid:          Tisdagen den 1 juni 2021, kl. 19.00

Plats:       Videokonferens via Zoom, länk samt telefonnummer finner ni nedan.

Styrelsen meddelar att årsredovisning tillsammans med revisionsberättelse och kassaflödesanalys sänds via mejl samt finns på hemsidan, rodaugglan.se.


DAGORDNING: I enlighet med föreningens stadgar

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
 4. Val av ordförande vid stämman
 5. Anmälan av ordförandes val av sekreterare vid stämman
 6. Val av justeringsmän
 7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisionsberättelsen
 10. Fastställande av resultat- och balansräkningen
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust
 13. Fråga om arvoden
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisor och suppleant
 16. Val av valberedning
 17. Redogörelse gällande konverteringen av lokaler till lägenheter
 18. Beslutspunkt: Att stämman godkänner ändring av andelstal
 19. Information gällande garageprojektet
 20. Övriga ärenden
 21. Diverse information

Efter stämman kommer det att finnas tid för övriga frågor.

Styrelsen förväntar sig att respektive bostadsrättshavare:
-deltar i stämman
-känner sitt ansvar för att föreningen skall kunna upprätthålla en god boendemiljö och en god boendeekonomi.


Lidingö i maj 2021

Styrelsen för BRF RÖDA UGGLAN

___________________________________________________________________________________________________


2021-05-17

Information inför Föreningsstämma Brf Röda Ugglan 2021

 

På grund av corona-situationen och de särskilda rekommendationerna i Stockholms län, som bl.a. innebär att möten ska undvikas, så kommer Brf Röda Ugglans föreningsstämma den 1 juni 2021 inte som planerat att kunna hållas som ett fysiskt möte. Vi kommer istället att hålla föreningsstämman digitalt via appen Zoom.

 

Information om hur medlemmar ska koppla upp sig till årsmötet via Zoom finner ni nedan.

 

Tid: Tisdagen 1 juni 2021 kl 19:00

 

Plats: Digitalt via Zoom.

 

Dagordning finner ni på baksidan av detta dokument.

 

Årsredovisningen finner ni på vår hemsida (www.rodaugglan.se) alternativt i inbjudan som skickades per mail.

 

Hur kan jag delta på mötet?

 

Det finns 3 olika sätt att kunna delta i mötet;

 

1, Ladda ner appen ”Zoom” till er smartphone eller surfplatta. Klicka på länken alternativt skriv in webbadressen i webbläsaren nedan för att automatiskt inloggning.

 

2, Klicka på länken i mailet genom er dator och klicka på ”Join from your browser”

 

3, Ring telefonnumret 08-50 53 97 28 och slå in följande kod 986 342 877 55 #

Tänk på att stänga av din mikrofon på telefonen när du ringer in.

 

Länk till mötet: https://zoom.us/j/98634287755

 

Observera att ni själva väljer om kameran ska vara på under mötet. Det kan vara trevligt att se alla. Dock kommer vi stänga av samtliga deltagares mikrofoner. Önskar ni att tala, slå på mikrofonen och säg ett namn innan ni pratar.

 

Tveka inte att höra av er om frågor skulle uppstå. Dessvärre kommer vi inte kunna hjälpa någon medlem med installation eller genomgång av hur programmet fungerar.

 

Väl mött på föreningsstämman, om än i digital form!

 

Styrelsen Brf Röda Ugglan


___________________________________________________________________________________________________


2020-09-28


Sidan "Byggprojekt" är uppdaterad.


___________________________________________________________________________________________________


2020-09-15


ANGÅENDE AVSTÄNGNING AV VATTEN!


På grund av arbete med avlopp kommer vattnet att tillfälligt stängas av Torsdagen den 17/9 mellan 09:00 och 14:00.


Under denna tid, SPOLA EJ HELLER I AVLOPPEN!!!!


OBS! Vattnet kan utan förvarning kopplas på igen och det är av yttersta vikt att man inte lämnar kranar eller duschblandare i öppet läge. Detta kanorsaka omfattande vattenskador när vattnet kopplas på igen.


Vid frågor, vänligen kontakta ansvarig projektledare, 

Nils Rapp, 0760-185 185.


Lappar är även uppsatta i samtliga huvudingångar.


Styrelsen kommer skicka ut ett mail när allt är åter i bruk igen.


Med vänlig hälsning


styrelsen brf Röda ugglan samt Alexander VVS Teknik AB


___________________________________________________________________________________________________


2020-09-10


Återvinningsrummet

Sopkärlen i det återvinningsrum som föreningens medlemmar får utnyttja i garagebyggnaden är ofta överfulla. Vi vill uppmana alla medlemmar - för allas trevnad - att vika ihop förpackningar som slängs.


Det är ej tillåtet att lämna annat typ av avfall än det som de olika återvinningskärlen avser. Det förekommer tyvärr ofta att grovavfall, el-avfall m.m. lämnas på golvet. Då denna typ av avfall ej tas om hand av det företag som tömmer kärlen får ofta enskilda medlemmar som känner ansvar för återvinningsrummet köra bort avfallet till Stockby returpapper, vilket inte är hållbart i längden.


Grovavfall ska alltså lämnas till Stockby eller annan anläggning, och ej i återvinningsrummet.


Stockby: https://www.sorab.se/hushall/vara-anlaggningar/stockby-returpark-lidingo


___________________________________________________________________________________________________


2020-03-26


Sidan "Garageprojekt" är uppdaterad.


___________________________________________________________________________________________________2020-03-10


KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

 

Härmed kallas medlemmarna i BRF Röda Ugglan till extra föreningsstämma.


Tid:              Tisdagen den 24 mars 2020, kl. 18.30


Plats:            Gemensamhetslokalen i valvet

 

På föreningens hemsida, www.rodaugglan.se, kommer löpande information gällande konvertering av lokaler finnas. Bygglovet finns även på hemsidan.


DAGORDNING: I enlighet med föreningens stadgar


 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
 4. Val av ordförande vid stämman
 5. Anmälan av ordförandes val av sekreterare vid stämman
 6. Val av justeringsmän
 7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 8. Föredragning av styrelsen avseende förslag om försäljning och konvertering av lokaler till bostäder.
 9. Beslutspunkt: Att stämman godkänner ändring av andelstal
 10. Övriga ärenden

 

Bilaga 1, Nya andelstal
Bilaga 2, Styrelsens beskrivning av konverteringsprojektet

 

Styrelsen förväntar sig att respektive bostadsrättshavare deltar på stämman samt känner sitt ansvar för att föreningen skall kunna upprätthålla en god boendemiljö och en god boendeekonomi. Har ni inte möjlighet att delta kan ni lämna fullmakt.

 

Lidingö 10 mars 2020


Styrelsen för bostadsrättsföreningen Röda ugglan


___________________________________________________________________________________________________

 

2020-02-11


KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

 

Härmed kallas medlemmarna i BRF Röda Ugglan till ordinarie föreningsstämma.


Tid:           Måndagen den 2 mars 2020, kl. 19.00


Plats:        Gemensamhetslokalen i valvet


Styrelsen meddelar att årsredovisning, kassaflödesanalys samt motioner sänds via epost. Revisionsberättelse skickas ut separat. Medlemmar som inte erhållit dessa
handlingar ombedes att kontakta styrelsen. Årsredovisning 2019 läggs även på
föreningens hemsida, www.rodaugglan.se.


 

DAGORDNING: I enlighet med föreningens stadgar

 • Stämmans öppnande

 • Godkännande av dagordningen

 • Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar

 • Val av ordförande vid stämman

 • Anmälan av ordförandes val av sekreterare vid stämman

 • Val av justeringsmän

 • Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

 • Föredragning av styrelsens årsredovisning

 • Föredragning av revisionsberättelsen

 • Fastställande av resultat- och balansräkningen

 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 • Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust

 • Fråga om arvoden

 • Val av styrelseledamöter och suppleanter

 • Val av revisor och suppleant

 • Val av valberedning

 • Övriga ärenden


 • Föredragning av styrelsen avseende förslag om försäljning och konvertering av lokaler till bostäder.


 • Beslutspunkt: Att stämman ger styrelsen mandat att sälja och konvertera lokaler till bostäder


 • Beslutspunkt: Att stämman godkänner ändring av andelstal

Efter stämman kommer det att finnas tid för övriga frågor.


Styrelsen förväntar sig att respektive bostadsrättshavare deltar på stämman samt känner sitt
ansvar för att föreningen skall kunna upprätthålla en god boendemiljö och en god
boendeekonomi. Har ni inte möjlighet att delta kan ni lämna fullmakt.


Lidingö i februari 2020


MVH


Styrelsen


___________________________________________________________________________________________________