Ska du renovera?

BRF Röda Ugglan

Ska du renovera?

Den som vill göra förändringar i sin lägenhet måste i vissa fall anmäla detta till styrelsen eller få styrelsens godkännande.

En sammanfattning regler kring ombyggnad/renovering återfinns nedan.


Anmälan till styrelsen vid:

 • Förändringar i elinstallationer (nytt elskåp ledningar, golvvärme)
 • Förändringar av ej bärande väggar
 • Omläggning av golv


Tillstånd av styrelsen vid:

 • Ombyggnad av värmeledningar/radiatorer
 • Ombyggnad av vattenledningar eller avloppsledningar
 • Ombyggnad av ventilation (endast kolfiberfläkt kan installeras)
 • Byte av ytterdörr
 • Nytt ytskikt och tätskikt i badrum/duschrum
 • Förändring av planlösning (kan kräva bygglov)
 • Förändringar som gör att lägenheten ändrar karaktär eller kulturhistoriskt värde


Tillstånd av styrelsen plus bygglov/bygganmälan krävs vid:

 • Rivning av bärande vägg


Byggnadsarbetena skall utföras av behörig entreprenör för alla de arbeten som ska utföras och denne skall ha tecknad försäkring som täcker dennes ansvar samt inneha F-skattsedel. Egenkontrollplan skall upprättas. OBS vid våtrumsrenovering är det speciellt viktigt att entreprenören är behörig för att föreningens försäkring skall gälla. Styrelsen ställer krav på intyg om detta.

Vid dammiga arbeten skall frånluftsdonen täckas för att damm inte skall spridas i fastigheten.

VVS-arbeten:


Förutom behörighet och försäkring enligt ovan får inga synliga rör eller rörkopplingar byggas in, varm- och kallvattenstick till stående stam skall förses med inspektionslucka och avstängningsventil samt skvallerrör för att indikera eventuellt läckage. Om man behöver stänga av huvudvattenkran(ar) skall berörda underrättas i god tid. Vattenburen golvvärme får inte installeras.
Elarbeten ska utföras av behörig entreprenör.


Försäkringar:

Varje medlem skall själv teckna en hemförsäkring med bostadstillägg. Föreningen har en fastighetsförsäkring som täcker skador på fastigheten medlems ansvar framgår av föreningens stadgar.

Ansökan om tillstånd från styrelsen:


 • Skickas i god tid till styrelsen
 • Beskrivning av vad som skall göras och hur (ritningar samt ev konstruktionsberäkningar)
 • Ljudmätningsintyg vid flytt av kök
 • Info om entreprenör inklusive behörighetsintyg sam F-skattsedel
 • Tillståndet är tidsbegränsat och gäller enbart befintlig bostadsrättshavare


Bygglov:

I den mån det krävs bygglov skall kopia av bygglovet lämnas till styrelsen innan start.


Övrigt:

 • Informera berörda grannar om arbetes start och beräknad tidsplan ange kontaktperson
 • Medlemmen ansvarig svarar för samtliga kostnader i samband med byggnationen inklusive de investeringar pga ombyggnaden som föreningen kan bli ålagd enligt lag, förordningar och branschregler.
 • Om medlemmen inte följer ovanstående riktlinjer/krav eller om arbeten utförs med avvikelser från tillståndet kan bostadsrättshavaren hållas ansvarig för skador på fastigheten eller grannars lägenheter. Vid stora avvikelser har styrelsen rätt att låta återställa bostaden på bostadsrättshavarens bekostnad.

HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

Hjärtstartare

Styrelsen har införskaffat en hjärtstartare till bostadsrättsföreningen Röda Ugglan.
Den är placerad mitt i huset, i uppgång G till vänster i trapphuset när man kommer in genom porten. Den är redo för användning dygnet runt.