Ordningsregler

BRF Röda Ugglan

Ordningsregler

En medlem i en Bostadsrättsförening har i enlighet med gällande lagstiftning långtgående rättigheter men även vissa skyldigheter som direkt påverkar boendet. För att uppfylla hänsynstagande till grannar osv. förbinder sig medlemmarna att följa nedanstående ordningsregler.


Bestämmelserna är inte fullständiga. Det innebär att även sådant som inte nämns här kan medföra att man stör sina grannar på ett otillåtet sätt eller på annat sätt missköter sitt boende. Som medlem skall man också se till att övriga hushållsmedlemmar, gäster m fl följer de ordningsregler som finns.

Med stöd av 7 kap 9 § Bostadsrättslagen och föreningens stadgar har föreningen utfärdat följande ordningsregler:


 • Bostadsrättshavare skall vara aktsam och vårda egen lägenhet som föreningens egendom i övrigt. 
 • Om det i lägenheten uppstår en sådan skada, att dess avhjälpande ej kan uppskjutas, skall styrelsen eller vicevärden omedelbart underrättas härom. Anmälan skall göras även om vattenkranar visar sig otäta eller om avlopp blivit tilltäppta. 

 • I lägenheten får inte utfärdas sådant arbete som kan störa övriga lägenhetsinnehavare eller bedrivas yrkes- eller affärsverksamhet utan styrelsens medgivande.

 • Källsortering skall ske enligt anvisningar.

 • Störande vattentappning för bad eller dusch för ej förekomma mellan klockan 23.00-06.00. Vattenkran får ej lämnas öppen – detta gäller även om vattnet är avstängt.

 • Vintertid skall tillses att frysskada på vattenledning ej uppstår på grund av att fönster eller dörr lämnats öppen.

 • Om djur hyses i lägenheten skall tillses att de inte förorenar, skadar lägenheten eller för oljud. Djurägare ansvarar för att djuren inte uppehåller sig i fastighetens gemensamhetsutrymmen såsom trappuppgångar mm. Djur ska hållas under uppsikt alternativt vara kopplade vid in- och utpassering samt det åligger djurägare att tillse att djuren inte uträttar sina behov i lekparker, rabatter mm som tillhör föreningen eller anslutande samfälligheter.

 • Vid grillning skall tillses att grannar inte störs av oset från grillen. Vidare skall all överbliven mat packas ihop och tas med in för att ej dra till sig skadedjur. Grill och övrig grillutrustning skall tas bort så snart som möjligt. 

 • Utomhusantenn får ej uppsättas utan styrelsens medgivande.

 • Det åvilar medlemmarna att efterkomma för tvättstuga utfärdade föreskrifter. All tvättning för personer utanför bostadsrättsföreningen är absolut förbjuden.

 • Trapphus får ej belamras med skräp, packlårar, cyklar, barnvagnar, etc. Detta gäller även samtliga utrymmen i källaren, bortsett från utrymmen som är direkt avsedda för avställning (såsom cykelrum). 

 • Samtliga dörrar i källarutrymmena skall hållas låsta.

 • För att undvika skadedjur i källaren är det absolut förbjudet att förvara llivsmedel i källarförrådet.

 • Piskning av möbler, mattor, säng- eller gångkläder får ej utföras i entréer eller trappor.

 • Rökning är förbjudet i trappor och portgångar p.g.a. allergiproblem. Vid rökning utomhus ska fimpar tas med in och ej lämnas på marken.

 • Skyltning genom anslag på husets ytterväggar, i entréer eller trappuppgångar får ej ske utan styrelsens medgivande.

 • Bostadsrättsinnehavaren skall rätta sig efter övriga särskilda föreskrifter som utfärdats av styrelse angående allmänna gemensamma utrymmen.

 • Vid utförande av musik eller användande av tvättmaskin, TV, radio eller musikanläggning i lägenheten efter kl. 23.00 och före kl. 07.00 skall tillses att andra inte störs därav.

 • Framförande av fordon över gräsmattor och planteringar får ej förekomma.

 • Det är inte tillåtet att mata fåglar från fönster eller gårdsplan.

 • Det åvilar medlemmarna att väl paketera i plastpåsar de hushållssopor som slängs i sophusen.

 • Parkering av motorfordon, släp- eller husvagn inom fastigheten, utanför biluppstänningsplatserna, får ej ske. Parkering framför huset är förbjudet och endast tillåtet vid på/avlastning.

 • Ovanstående föreskrifter skall jämväl iakttagas av bostadsrättshavarens familj och gäster eller dem som av honom inryms i lägenheten. 

Styrelsen

Brf Röda Ugglan